Skip to main content

Seminar logike - Logika i prirodni jezici


FFZG

Sadržaj

1. Uvodno predavanje i pregled kolegija, literature i obveza 2. Logika, zaključivanje i prirodni jezik 3. Deduktivno zaključivanje u logici i svakodnevnom životu 4. Wittgensteinov pristup normativnosti 5. Odnos logike i zaključivanja – suvremeni pristupi 6. Prirodni jezik i jezik logike 7. Razlike u učenju jezika i jezičnoj uporabi 8. Teorija mentalnih modela 9. Teorija mentalne logike 10. Dvojna teorija zaključivanja 11. Individualne razlike u zaključivanju 12. Dokazi iz neuroznanosti 13. Zaključivanje kod osoba sa psihičkim poremećajima 14. O učenju logike 15. Završna rasprava i napomene

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave (ajviše tri izostanka), redovito čitanje zadanih tekstova.

Predavači

Course Staff Image #1

Izv. prof. dr. sc. Davor Lauc

Course Staff Image #2

dr. sc. Ines Skelac

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Enroll