Skip to main content

Logika I (2024)

ffzg

Sadržaj

Predmet i struktura logike: klasični pojam valjanosti zaključka. Logika sudova i logika pojmova ili predikata. Logika sudova: teorije suda i princip bivalencije, istinosne funkcije, valjanost zaključka u logici sudova, baze logike sudove, aksiomatizacija logike sudova, prirodna dedukcija i istinosna stabla. Valjanost i konzistentnost, kompletnost i nezavisnost u aksiomatskom sistemu. Logika sudova i logika pojmova ili predikata. Logika predikata: analiza elementarnog suda, jezik logike predikata, aksiomatizacija računa predikata, prirodna dedukcija i račun sekventi.

Cilj

Cilj je upoznati studente s osnovama simboličke logike, posebno onim područjima potrebnim za daljnje proučavanje logike. Pored uvida u središnju problematiku suvremene logike student treba savladati osnovne tehnike simboličke logike.

Enroll